Novo u Plodinama

PREUZIMANJE ELEKTRONIČKOG OTPADA

Sukladno članku 10. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju elektičnom i elektroničkom opremom, NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, te pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13 obaviještavamo kupce da se preuzimanje električne i elektroničke opreme vrši na info pultu.